KALENDARIUM PRZEDSIĘBIORSTWA MUSI NOVUM SPÓŁKA Z O.O. W ŻYRARDOWIE

Spółka MUSI NOVUM powstała w wyniku przekształcenia Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów „NOVUM” w Żyrardowie.

Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy kodeks cywilny zostało wniesione aportem przez likwidowaną Spółdzielnię do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem była Spółdzielnia. Data przeniesienia przedsiębiorstwa do Spółki – 1 lipiec 2011 r.

Historię przedsiębiorstwa liczymy jednak od dnia założenia Spółdzielni.

Zebranie założycielskie Spółdzielni odbyło się w dniu 6 grudnia 1952 r. Ustalono wtedy:

a. Nazwę Spółdzielni – Spółdzielnia Pracy „Dozór Mienia”.

b. Siedzibę Spółdzielni – Żyrardów ul. 1 Maja 19.

c. Zarząd Spółdzielni w składzie: Stefan Nowakowski, Kazimierz Nietrzebka i Konstanty Tkacz.

d. Komisję Rewizyjną.

6 grudnia 1952

Związek Spółdzielni Przemysłowych i Rzemieślniczych w Warszawie wydał oświadczenie o celowości założenia Spółdzielni.

29 grudnia 1952

Spółdzielnia zostaje zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Sądzie Powiatowym Warszawa – Praga pod nr akt R.S.XXXIV 4790.

20 stycznia 1953

Zarząd Spółdzielni po wypełnieniu funkcji organizacyjnych podaje się do dymisji. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru nowego Zarządu. Tworzą go: E. Brożek, W. Ciesielski i B. Staniaszek.

Sierpień 1953

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia:

- Spółdzielnia przyjmuje statut spółdzielni inwalidów,

- przyjmuje nazwę – Spółdzielnia Inwalidów „Dozór Mienia” w Żyrardowie,

- Spółdzielnia zrzesza się obowiązkowo w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Inwalidów w Warszawie,

- Terenem działania Spółdzielni staje się Żyrardów oraz powiaty Grodzisk Maz., Pruszków, Otwock, Sochaczew, Wołomin, Nowy Dwór Maz., Piaseczno i Grójec.

Styczeń 1954

Pierwszy poważny kryzys Spółdzielni. Na skutek wypowiedzenia umów o dozór przez wszystkie jednostki Gminnych Spółdzielni „SCh” podległe Centrali Rolniczej, zatrudnienie w Spółdzielni spadło z 300 do 100 osób. Pojawiły się głosy o likwidacji Spółdzielni.

Rok 1957

Dokonano istotnych zmian w funkcjonowaniu Spółdzielni:

- zrezygnowano ze statusu spółdzielni inwalidów,

- wprowadzono działalność w zakresie produkcji i przetwórstwa warzywniczo – owocowego oraz produkcji ceramiczno – garncarskiej,

- poczyniono dość kosztowne inwestycje – wydzierżawiono od Zakładów Lniarskich ogród owocowo – warzywny (obecny teren osiedla Kościuszki) oraz zakupiono maszyny i urządzenia do produkcji ceramicznej,

- przyjęto nową nazwę Spółdzielni – Spółdzielnia Pracy „Jutrzenka” w Żyrardowie.

Rok 1957

Rewizja Spółdzielni przeprowadzona przez Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy oceniła, że:

- poczynione inwestycje są kapitałochłonne i mało efektywne,

- przyniosły one znaczne straty i kolejny spadek zatrudnienia,

- Spółdzielnia powinna dokonać zmian składu Rady Nadzorczej i Zarządu,

- powinna również przejść pod nadzór Okręgowego Związku Spółdzielni Inwalidów.

Styczeń 1960

Walne Zgromadzenie wykonuje wolę WZSP i zmienia nazwę Spółdzielni na Spółdzielnia Inwalidów „Jutrzenka” w Żyrardowie, nie dokonuje jednak zmian Rady i Zarządu Spółdzielni. Przyjęta nazwa Spółdzielni utrzymała się przez 15 lat.

Czerwiec 1960

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żyrardowie przyznało Spółdzielni na tymczasową siedzibę lokal przy ul. 1 Maja 22. Lokal ten stanowił siedzibę Zarządu Spółdzielni przez kolejne 35 lat.

Rok 1962

Odwołano Prezesa Zarządu Spółdzielni. Nowym Prezesem został Stanisław Tymiński. Dokonano istotnych zmian organizacyjno – administracyjnych. Zatrudniono pracownika do spraw rehabilitacji i inwalidztwa, utworzono gabinet lekarski (pierwszym lekarzem została dr Aleksandra Jelinek).

Rok 1964

Okres stałego rozwoju Spółdzielni. Zatrudnienie w Spółdzielni wynosiło 800 osób. Spółdzielnia osiągała dobre wyniki ekonomiczne. Pełniła rolę opiekuna i sponsora wielu organizacji kombatanckich i młodzieżowych, między innymi zespołu pieśni i tańca „Dzieci Żyrardowa”.

Lata 1964 – 1969

Odwołanie ze stanowiska Prezesa Stanisława Tymińskiego rozpoczęło dwuletni bałagan organizacyjny oraz okres zmieniających się często Zarządów.

Wrzesień 1969

Prezesem Zarządu zostaje Zygmunt Marciniak.

Maj 1971

Następuje dość szybki rozwój Spółdzielni. Uruchomiono nowe rodzaje działalności:

- usługi parkingowe (między innymi w Żelazowej Woli oraz nad Zalewem Zegrzyńskim),

- usługi przemysłowe (ślusarstwo, kowalstwo, elektryczne, elektroniczne),

- usługi bytowe dla ludności (maglowanie, renowacja bielizny, plakatowanie, tapeciarstwo, naprawa parasoli itp.).

Zatrudnienie w Spółdzielni wzrasta w roku 1975 do 1250 osób.

Lata 1971 – 1975

Zmiana Prezesa Zarządu. Na skutek ingerencji RZSI Prezesem zostaje Zenon Więckowski. Rada Nadzorcza początkowo nie akceptuje zmiany, jednak w grudniu 1974 dokonuje wyboru Zenona Więckowskiego na Prezesa Zarządu, pozostawiając Zygmunta Marciniaka jako jego zastępcę.

Czerwiec 1974

W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju Spółdzielnia:

- przekazuje oddział w Grójcu do Spółdzielni Inwalidów w Kielcach oraz część dawnego powiatu wołomińskiego do Spółdzielni w Siedlcach,

- przejmuje od Spółdzielni Inwalidów w Płocku i w Olsztynie działalność na terenie nowo powołanego województwa ciechanowskiego,

- przejmuje od Spółdzielni Inwalidów „Techniczna” z Milencina z siedzibą w Warszawie – Falenicy kilkuosobowy oddział usług archiwalnych.

Rok 1975

Ze względów organizacyjnych Spółdzielnia zmienia nazwę na Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Grodzisku Maz. z tymczasową siedzibą w Żyrardowie. Po zmianach administracyjnych gwałtownie rośnie liczba zatrudnionych pracowników osiągając wielkość 1750 osób. W związku z przekwalifikowaniem Spółdzielni do I kategorii zatrudnienia Spółdzielnia zatrudniła Zastępcę Prezesa do spraw Rehabilitacji. Został nim Leopold Kiełkowski.

Rok 1975

Szczytowy rok w działalności Spółdzielni. Zatrudnienie w Spółdzielni wzrosło do 1956 pracowników. Spółdzielnia wykonywała usługi dozoru mienia w 118 miejscowościach na 496 obiektach. Posiadała 56 zakładów usługowych w 20 branżach. Wykonywała usługi parkingowe w 6 miejscowościach.

Rok 1977

Na skutek decyzji administracyjnych dotyczących podporządkowania Żyrardowa i Sochaczewa RZSI w Łodzi, przekazano oddziały w Żyrardowie i w Sochaczewie do Spółdzielni Inwalidów „Światowid” w Łodzi oraz wiele punktów usługowych w Żyrardowie do Wielobranżowej Spółdzielni Inwalidów w Żyrardowie. Na skutek tych zmian zatrudnienie w Spółdzielni spadło do 1800 osób.

Rok 1977

Spółdzielnia po raz kolejny zmienia nazwę na Międzywojewódzką Usługową Spółdzielnię Inwalidów „Novum” w Pruszkowie z tymczasową siedzibą w Żyrardowie. Oczywiście cały czas siedzibą Spółdzielni pozostaje lokal przy ul. 1 Maja 22 w Żyrardowie.

Rok 1979

Kolejny kryzys Spółdzielni. Głównie na skutek braku chętnych do pracy w Spółdzielni, zatrudnienie zmniejsza się blisko o 50 % do około 1200 pracowników.

Lata 1979 – 1981

Na skutek ingerencji RZSI w Warszawie odwołany zostaje Prezes Zenon Więckowski. Miejsce Prezesa Więckowskiego zajmuje Witold Przybyła – najpierw jako kierownik komisaryczny ustanowiony trochę obok prawa przez Zarząd RZSI, a od grudnia 1982 jako Prezes Zarządu.

Rok 1982

Spółdzielnia pomimo licznych trudności organizacyjnych, kadrowych i zaopatrzeniowych utrzymywała stan zatrudnienia na poziomie 1100 – 1200 pracowników.

Stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Rehabilitacji objęła Alicja Jankowska.

Lata 1982 – 1989

To rok zmiany ustroju politycznego i gospodarczego w Polsce. Przejście do gospodarki rynkowej.

Zmarłego Prezesa Witolda Przybyłę zastępuje Edward Drozdowski.

Spółdzielnia zmienia nazwę na Międzywojewódzką Usługową Spółdzielnię Inwalidów „Novum” w Żyrardowie. Działalność swą rozszerza na teren województwa skierniewickiego. Podejmuje działalność produkcyjną – organizuje szwalnię w Ciechanowie.

Rok 1989

Na skutek zmiany w przepisach w ramach Spółdzielni przestają funkcjonować małe zakłady usługowe na tzw. zryczałtowanym rozrachunku. Zakłady te przekształcają się w zakłady prywatne. Zlikwidowano w ten sposób 32 zakłady zatrudniające ponad 80 osób.

Następuje gwałtowny spadek zapotrzebowania na usługi ochrony mienia i co za tym idzie, szybki spadek zatrudnienia.

Rok 1990

Kierownicy oddziałów w Radzyminie i w Żyrardowie w bardzo nieelegancki sposób doprowadzili do likwidacji swoich oddziałów i rozpoczęli działalność na własny rachunek.

Z przyczyn ekonomicznych, aby obniżyć koszty utrzymania posterunków i nie dopuścić do ich utraty, rozwiązano za zgodą stron umowy o pracę i zastąpiono je umowami – zlecenia. W ten sposób rozwiązano umowy z ponad 300 pracownikami.

W kryzysowym okresie roku 1991 zatrudnienie z powyższych powodów spadło do niespełna 170 osób, osiągając stan z końca lat 50-tych. Jednak przez wprowadzane zmiany Spółdzielnia uchroniła się od katastrofy ekonomicznej.

Rok 1991

W Skierniewicach uruchomiono szwalnię, zatrudniającą początkowo około 25 osób.

Rok 1992

Podjęto inwestycje. Zakupiono budynki po upadającej Spółdzielni Wytwórczo – Usługowej w Skierniewicach i adaptowano je na potrzeby szwalni.

Utworzono Oddział Terenowy w Skierniewicach.

Uruchomiono Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żyrardowie.

Rok 1993

Zaczęło funkcjonować archiwum rotacyjne w Skierniewicach.

Rok 1994

Rozpoczął działalność Warsztat Terapii Zajęciowej w Ciechanowie.

Rok 1995

Zakupiono budynek od upadających Zakładów Lniarskich w Żyrardowie i adaptowano go na potrzeby Spółdzielni.

Lata 1997 - 1998

Uruchomiono bogato wyposażoną przychodnię lekarsko – rehabilitacyjną, która objęła opieką medyczno – rehabilitacyjną pracowników Spółdzielni.

Alicję Jankowską zastąpiła na stanowisku Zastępcy Prezesa ds. Rehabilitacji Wanda Badełek, dotychczasowa Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Rok 1998

Powołano spółkę z o.o. pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „Novum”, którego całkowitym udziałowcem jest Spółdzielnia. Spółka będzie świadczyła na rzecz Spółdzielni usługi w zakresie opieki medycznej i szkoleniowe.

Rok 2005

Znaczny rozwój Spółdzielni.

- wzrost zatrudnienia ze 170 osób w roku 1991 do ponad 700 osób,

- wzrost wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych do ponad 93 % ogółem i ponad 43 % osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

- wielokrotny wzrost majątku Spółdzielni,

- przyzwoite wyniki ekonomiczne,

- aktywność Spółdzielni na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Lata 1993 – 2006

To najlepsze lata Spółdzielni. Okres najwyższych zysków ale również zapowiedź zbliżającego się, kolejnego kryzysu. Następuje zmiana przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Znacznie obniżono dofinansowania do ich wynagrodzeń wypłacane ze środków PFRON. Również problemy wynikające ze światowego kryzysu ekonomicznego zaczęły się odbijać na działalności firmy, głównie poprzez trudną sytuację naszych zleceniodawców, ich niewypłacalność i spadek zapotrzebowania na świadczone usługi.

Lata 2009 – 2010

W roku 2010 Spółdzielnia zakupiła od PGM sąsiadującą z siedzibą Spółdzielni zabudowaną nieruchomość.

Spółdzielnia nie wytrzymała również konkurencji firm chińskich na rynku odzieżowym. Znacznie ograniczyła w związku z tym działalność szwalni.

W latach tych coraz więcej spółdzielni przekształcało się w spółki prawa handlowego. Majątek spółdzielni zgodnie z zapisem w prawie spółdzielczym był prywatną własnością ich członków ale po rozwiązaniu spółdzielczej umowy o pracę pracownik przestawał być członkiem. Przestawał zatem być również właścicielem spółdzielczego majątku, który stawał się majątkiem następnych, zatrudnionych pracowników składających deklaracje członkowskie. Członkowie Spółdzielni poprzez uchwały Walnego Zgromadzenia postanowili przekształcić Spółdzielnię w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rok 2010

Powołano MUSI NOVUM Spółka z o.o.

Styczeń 2011

Postawiono Spółdzielnię w stan likwidacji.

Marzec 2011

Z dniem 1 lipca 2011 r. nastąpił aport przedsiębiorstwa likwidowanej Spółdzielni do powołanej i zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS Spółki. Nastąpiło również przejście w trybie art. 231 ustawy kodeks pracy pracowników Spółdzielni do Spółki.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni wyraziło zgodę na umorzenie udziałów Spółdzielni w Spółce i na jednoczesne podwyższenie kapitału skierowane do członków Spółdzielni.

W końcu roku 2011 po zakończeniu procesu likwidacji Spółdzielni jej członkowie wycofali ze Spółdzielni swoje udziały i objęli udziały w Spółce, stając się jej jedynymi udziałowcami.

Na emeryturę po przepracowaniu w Firmie 49 lat odeszła Renata Przybylska wieloletni Członek Zarządu Spółdzielni i Prokurent w Spółce. Funkcję Głównego Księgowego i Prokurenta objęła Magdalena Przybylska.

Lipiec 2011

Sprzedano nieruchomość w Skierniewicach, działalność szwalniczą przeniesiono do pomieszczeń wynajmowanych, archiwum rotacyjne do pomieszczeń w budynku administracyjnym w Żyrardowie.

Administrację przeniesiono do wyremontowanego i adaptowanego budynku zakupionego od PGM.

Rok 2014

Dla Spółki były niezbyt dobre. Na skutek niezbyt korzystnych dla nas przepisów, w tym zamrożenia wielkości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, Spółka staje się mniej konkurencyjna. Następuje powolny spadek zatrudnienia i pogorszenie osiąganych wyników ekonomicznych.

Lata 2014 – 2016

Znacznie lepsze są w tym zakresie lata 2017 – 2020. Spółka zwiększa zatrudnienie. Osiąga dobre wyniki ekonomiczne.

Lata 2017 – 2020

Z końcem roku 2020 przestaje funkcjonować WTZ w Ciechanowie. Starosta Ciechanowski zdecydował się na wypowiedzenie umowy o prowadzenie i finansowanie WTZ po 26 latach jego działalności, nienagannej opinii i niewątpliwych sukcesów. Powołał za to nowy WTZ działający przy miejscowym DPS.

Rok 2020

W latach 2020 – 2021 Spółka sprzedaje nieruchomości w Otwocku i Ciechanowie, które stały się nieprzydatne a ich utrzymanie pochłaniało znaczne kwoty.

Lata 2020 - 2021

Niestety od roku 2021 sytuacja Spółki podobnie jak i większości innych firm ulega pogorszeniu. Pandemia covid 19, wojna na Ukrainie, potężna inflacja i szalejące ceny energii powodują, że sytuacja naszych kontrahentów, a tym samym i naszej Spółki staje się trudna.

Rok 2021

W 2022 roku ze stanowiska Prezesa Zarządu rezygnuje Edward Drozdowski, który tę funkcję pełnił przez 33 lata. Na stanowisko Prezesa Zgromadzenie Wspólników powołuje Wandę Badełek a na stanowisko Wiceprezesa Monikę Drozdowską. Pan Edward Drozdowski pozostaje w Spółce i pełni funkcję Prokurenta.

Spółka systematycznie podpisuje nowe umowy. 

Rok 2022