Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie MUSI NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu jest MUSI NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, ul. 1 Maja 43a, 96-300 Żyrardów.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (adres e-mail: inspektor@musinovum.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, najemców, klientów i innych osób znajdujących się na terenie monitorowanym, ochrony mienia Administratora, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora lub inne podmioty na szkodę.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

• żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.