KLAUZULA Informacyjna MUSI NOVUM Spółka z o.o. w Żyrardowie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest MUSI NOVUM Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, ul. 1 Maja 43a, 96-300 Żyrardów. Inspektorem ochrony danych jest Dorota Winciorek, z którą można kontaktować się pisząc na adres administratora MUSI NOVUM Spółka z o.o. w Żyrardowie ul. 1 Maja 43 a 96-300 Żyrardów jak powyżej lub na adres e-mail: inspektor@musinovum.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora;
4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
5. dochodzenie roszczeń;
6. archiwizacja;
7. udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski;
8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia w siedzibie administratora;
9. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
1. udzielona zgoda;
2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa skargi i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu;
2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Nie przewidujemy przekazywania Państwa danych do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony okres czasu;
2. okres przez jaki są świadczone usługi;
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
4. w przypadku wyrażenia zgody przez okres aż do jej cofnięcia/zgłoszenia wniosku o usunięcie danych osobowych.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
2. żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
3. usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania,
4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody mają Państwo prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: inspektor@musinovum.pl