logo

MUSI NOVUM Sp. z o.o.


KLAUZULA Informacyjna MUSI NOVUM Sp ka z o.o. w yrardowie

KLAUZULA Informacyjna MUSI NOVUM Spółka z o.o. w Żyrardowie
Mając na względzie treść Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) chcielibyśmy zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych / RODO/

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oraz ustawa z dnia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest MUSI NOVUM Spółka z o.o. w Żyrardowie ul. 1 Maja 43 a 96-300 Żyrardów Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora MUSI NOVUM Spółka z o.o. w Żyrardowie ul. 1 Maja 43 a 96-300 Żyrardów jak powyżej lub na adres e-mail: inspektor@musinovum.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółkę MUSI NOVUM Spółka z o.o. w Żyrardowie
;4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez spółkę MUSI NOVUM Spółka z o.o. w Żyrardowie samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
5. dochodzenie roszczeń;
6. archiwizacja;
7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na spółce MUSI NOVUM Spółka z o.o. w Żyrardowie

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
1. udzielona zgoda;
2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. procesorom w związku ze zleconymi przez spółkę działaniami realizowanymi w imieniu spółki;
2. spółkom i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
4. kancelariom prawnym, którym spółki zleciły np. prowadzenie postępowania;
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Nie przewidujemy przekazywania Państwa danych do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji / profilowaniu/

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. przepisy prawa, które mogą obligować spółę MUSI NOVUM Spółka z o.o. w Żyrardowie do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
2. okres przez jaki są świadczone usługi;
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
4. okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez MUSI NOVUM Spółka z o.o. w Żyrardowie, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę: biuro@musinovum.pl


96-300 Żyrardów, 1 Maja 43a,(46)855 30 45, biuro@musinovum.pl